A NAP média,

Kámán Ildikó EV – KOMMUNIKÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG
e-mail cím: kaman.ildiko@napmedia.hu
telefon: +36/70/266-4741
adószám: 67616729-1-42

továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) tájékoztatja  az újságírókat, sajtó munkatársait (a továbbiakban: Érintett) arról, hogy az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött adatainak szolgáltatása önkéntes, közvetlen üzletszerzéshez fűződő jogos érdekén alapul az alábbiak szerint. Személyes adatainak megadásával az Érintett kifejezetten hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

Az Adatkezelő jogos érdek alapján kezeli az Érintett által megadott alábbi személyes adatokat annak érdekében, hogy az Adatkezelő az Érintettel kapcsolatba lépjen, neki vagy az általa képviselt szervezetnek sajtóanyagokat illetve sajtóeseményekre meghívókat küldjön, személyes adatait média adatbázisának építésénél felhasználja: név, e-mail cím, telefonszám (vonalas és/vagy mobil), postai cím, kiadó, munkakör, témakör, amivel foglalkozik.

A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a közvetlen üzletszerzéshez fűződő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén az adatkezelés érintettjei kizárólag az Adatkezelő adatbázisában szereplő sajtómunkatársak, illetőleg sajtóorgánumok képviselői és alkalmazottai; az Adatkezelő részükre rendezvényre meghívást és sajtóközleményt fog küldeni. Az Adatkezlő tájékoztatja az Érintetteket, hogy ebben az esetben is jogosultak arra, hogy személyes adataik kezelése ellen tiltakozzanak az Adatkezelő fenti elérhetőségeinek igénybevételével. Az Adatkezelő erre vonatkozóan érdekmérlegelést végzett, amelynek során megállapította, hogy mivel az Érintettek újságírók, sajtómunkatársak, így ésszerűen számíthatnak arra, hogy az Adatkezelő részükre az említett témájú üzeneteket küldi. Ennek megfelelően az Adatkezelő közvetlen üzletszerzésen alapuló jogos érdeke alapot szolgáltat az Érintettek személyes adatainak jogszerű kezelésére.

Hozzájárulását az Érintett írásban, az Adatkezelő fenti elérhetőségeinek bármelyikén vagy a hírlevélről való leiratkozáson keresztül történő bejelentéssel vonhatja vissza, illetve élhet tiltakozási jogával. Az Érintett személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezeken a módokon kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni változása esetén, illetve amennyiben annak feltételei fennállnak, az Adatkezelő törli az Érintett azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg az Adatkezelő által kért adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri, esetlegesen tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, úgy az Adatkezelő a továbbiakban nem tud eleget tenni az adott adatkezelési célnak.

Az Érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő, valamint adatbiztonsággal foglalkozó számítástechnikai munkatárs(ak) ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart illetőleg addig tart, amíg az Érintett nem tiltakozik adatai kezelése ellen, azonban az esetleges hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintettre vonatkozó elektronikus dokumentumok tárolása során az Érintett személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partnereihez (jelen esetben onedrive valamint a napmedia domain szolgálatója) illetve hírlevélküldő szolgáltató partneréhez (jelen esetben mailchimp) annak érdekében, hogy az Érintettre vonatkozó adatok elektronikusan tárolásra kerüljenek. Az Érintett tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra kerüljenek.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést (pl. tájékoztatás folyamatban lévő adatkezelésről és annak részleteiről, így pl. céljáról, adatkategóriákról, esetleges címzettekről, tárolás időtartamáról), azok helyesbítését (pl. pontatlan adatok helyesbítése vagy hiányos adatok kiegészítése), a személyes adatai kezelésének korlátozását (pl. személyes adatok pontosságának vitatása esetén, jogellenes adatkezelés esetén, ha az Érintett ellenzi a törlést, és kéri a korlátozott felhasználást), törlését (pl. hozzájárulás visszavonása vagy az adatkezelés céljának megszűnése esetén), illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (pl az adatkezelő ill. harmadik fél jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén így profilalkotás során). Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, vagy amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Érintett továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Esetleges adatvédelmi incidens esetén az Érintett tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 34. cikkében meghatározott módon. Az Érintett – személyes adatainak továbbítása esetén – tájékoztatás kérhet továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettet a jogorvoslathoz való jog a tiltakozási jog, illetve bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben az Érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként az Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést, panaszt tenni.

Ezen túlmenően az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben:

  • a felügyeleti hatóság rá vonatkozó jogilag kötelező erejű döntésével szemben;
  • ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal;
  • ha a felügyeleti hatóság 3 hónapon belül nem tájékoztatja a panaszával kapcsolatos eljárás fejleményeiről vagy annak eredményéről;
  • ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa alkalmazott Adatfeldolgozó a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő adatkezelés következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) irányadó.

SÜTI SZABÁLYZAT

Sütik (cookie) a www.napmedia.hu honlap megfelelő működéséhez szükségesek.

A sütik kis méretű szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. Segítségükkel a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (a honlap megjelenítésével kapcsolatos egyedi beállításokat), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Sütik felhasználása: A www.napmedia.hu oldalon Analitikus/teljesítményt biztosító sütiket használunk. Ezen sütik által azonosítható és számolható a látogatók száma, valamint ezek mutatják meg, hogyan mozognak a látogatók a honlap használata közben. Ennek segítségével a honlap működését javítható, például segítünk a felhasználóknak, hogy könnyen megtalálják, amit keresnek.

Külső szolgáltatóként a Google Analytics segíti a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a Google Inc. tulajdonában lévő web elemző szolgáltatás. A Google Analytics a látogatók azonosításához úgynevezett tracking cookie-t használ, továbbá ezek segítségével elemzéseket, kiértékeléseket készít a felhasználó viselkedéséről honlap tulajdonosa, üzemeltetője részére. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az érintett kétséget kizáróan azonosítható lenne.

A sütik karbantartása Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Adatkezelési tájékoztató

Pin It on Pinterest

Share This